Ammatillisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Ammatillisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Opetuskokonaisuuden toteutussuunnitelma

VE13A Ammatillisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Tavoitteena on suunnitella ja laatia opiskelijoille valittuihin oppimisympäristöihin ammattialan opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma. Opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 2 opintoviikkoa tai 3 opintopistettä (80 h harjoitteluoppilaitoksen opiskelijan työnä). Opintojakso voi olla myös kokonaan tai osittain verkkototeutus. Se voi koostua myös parista kolmesta pienemmästä kokonaisuudesta, jolloin osa voi olla esim. työssäoppimisen ohjausta tai ammattiosaamisen näyttöjen arviointia.

Opintokokonaisuuden taustatiedot

Opettajaopiskelijan nimi

 

 Pirjo Pesonen

Harjoitteluoppilaitos sekä
ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot

 Helsingin aikuisopisto

Päivi Nummenranta

Mille kouluasteelle ja mihin tutkintoon opintokokonaisuus liittyy?

 Aikuisopiskelu tietotekniikan ajokortti taso A. kts. lisätiedot: http://tieke.fi/display/Akortti/A-kortti

Mikä on opintokokonaisuuden nimi ja laajuus (ov/op, tuntimäärä)? (Opiskelijoille opiskeluun varattu keskimääräinen tuntimäärä 1 ov = 40 h / 1op = 26,7 h).

 Opintokokonaisuus tulee sisältämään Word, Excel sekä Powerpoint opinnot, joka jokainen vastaa yhtä moduulia tietotekniikan a-ajokortista (tai vaihtoehtoisesti AB – ajokortista vaativampi) Word lähiopetusta tulee 30 tuntia, ja omatoimisia tehtävien tekoa Moodlessa sekä tarkistamista on noin X tuntia, ja 1 tuntia ohjausta Webex järjestelmän välityksellä.

Lähiopetusta tulee siis yhteensä 90 tuntia sekä siihen vielä Moodlen ja Webexit mukaan.

Kuvaa opiskelijoiden taustoja, sen tiedon pohjalta, mikä sinulla nyt on (ikä, peruskoulutus, työkokemus, ryhmän heterogeenisyys, jne.).

 Opiskelijat ovat usein itse maksavia, ikähaarukaltaan 18 – 80 – vuotiaita henkilöitä. Ennalta ei voi tätä arvioida samoin, toteutuksessa on riski, jollei saadakaan tuota tarvittavaa minimiä 5 osallistujaa, voidaan opintokokonaisuuden se osio peruuttaa.

Kuvaa lyhyesti, miten opetus on tarkoitus toteuttaa (lähiopetus, yhdistetty lähi- ja etäopiskelu, kokonaan verkko-opiskeluna jne.).

 Moduulissa lähiopetusta 30 h /viikonloppuisin, Webexin kautta verkko-ohjausta, ja mahdollisuus a-ajokorttikokeen jälkeiseen puolen tunnin palautteeseen sekä tehtävät ja tehtävistä palautetta Moodlen kautta.

Miten opintoihin varattu tuntimäärä jakaantuu opiskelijalle (lähiopetusta luokassa / työsalissa, itsenäistä opiskelua, ohjattua opiskelua, opiskelua verkossa jne.)?

 Lähiopetusta luokassa on tuosta 30 tunnista, 28 tuntia on lähiopetusta, harjoituksissa voinee mennä muutama tunti itse yrittämällä jne. Webexin kautta sekä Moodlessa tapahtuva oppiminen on itsenäistä opiskelua, joskin ohjattua, koska tarkoitus on antaa tehtävistä palautetta. Ja pitää yksi verkkokokous asioista Webexin kautta pienryhmälle. väh. 2 opiskelijaa, ei yksin.

Mitkä ovat opintokokonaisuuden osaamistavoitteet (lauseina ja osaamislähtöisesti ilmoitettuna)?

 Osaamistavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelytyökalua (Word), taulukkolaskentaohjelmaa (Excel) ja esitysgrafiikkaohjelmaa (Powerpoint) itsenäisesti. Sekä suorittaa näistä osioista koe A -tason ajokorttia silmälläpitäen. http://tieke.fi/display/Akortti/A-kortti

Mitkä ovat opintokokonaisuuden tavoitteisiin sisältyvät teemat ja ydinsisällöt? Mitä asioita opiskelijan tulee oppia / osata opintojakson aikana?

 Wordin perusteet sekä Webexin ja Moodlen käyttäminen, sekä Tieken kirjautuminen

 Excelin perusteet sekä Webexin ja Moodlen käyttäminen, sekä Tieken kirjautuminen

 PowerPointin perusteet sekä Webexin ja Moodlen käyttäminen, sekä Tieken kirjautuminen

 Opiskelijan tulee oppia a-ajokortin kyseisen osuuden oppimäärä, kts. linkistä vaatimukset:

 http://tieke.fi/display/Akortti/A-kortti

Opintokokonaisuuden pedagogiset mallit

Kuvaa ja perustele suunnittelemasi opintokokonaisuuden toteutuksessa käytettävä- tai käytettävä(t) pedagogiset mallit ja niihin liittyvät opetus- ja ohjausmenetelmät. Miten aiot soveltaa niitä tässä toteutuksessa?

 Pedagogisena päämallina käytän kokemuksellista oppimismallia. Case – pohjaisesta oppimismallista saatan ottaa soveltaen muutamiin tehtäviin apuna.  Varsinkin itse a-ajokorttikokeeseen otan case-pohjaisen oppimismallin käyttöön, se on case, miten päästä a-ajokorttikokeesta läpi?

Ohjausmenetelminä käytän seuraavia: Aktiivinen kuuntelu, avointen kysymysten esittäminen, toisin sanominen, rakentavan kritiikin antaminen, selventäminen ja tarkentaminen, yhteenvetojen tekeminen, tukeminen vs. rajoittaminen ja omien käyttö kokemusten kertominen 

Opetusmenetelminä käytän, pieniä tehtäviä ja harjoituksia, annan ensin yrittää jokaisen oppijan itsenäisesti ja sitten kerron ratkaisun. Osissa tehtäviä pyydän tekemään harjoituksen parin kanssa jotta vertaisoppiminen voimistuu myös tunneillani. Mittaan osaamista harjoituskokeella ja varsinainen a-ajokorttikoe mittaa myös oman onnistumiseni.  

Opintokokonaisuuden opetus- ja oppimisprosessi (opetus- ja oppimistilanteittain)

Oppimistilanne ja oppisisältö ja toteutusajankohta (mitä opetetaan/opitaan sekä pvm ja oppimistilanteen kestoaika)?

Oppimisympäristö ja oppimateriaalit (millaisessa ympäristössä opetus  ja oppiminen tapahtuu: luokka, työsali, tarvikkeet, työkalut, verkko-oppimisalusta, verkkotyökalu,…)?

Oppimistehtävä (mitä oppijat tekevät oppiakseen oppimistilanteen oppisisältöjä ja miten he työskentelevät (yksilö/pari/ryhmä)?

Oppimisen ohjaus ja arviointi (miten oppimista ohjataan: mitä opettaja tekee varmistaakseen kaikkien opiskelijoiden oppimisen)?

13.9.2014 klo 9:00 -16:00 Excelin perusteet Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tietojen syöttö, tiedoston tallennus, aluetoiminnot, laskeminen taulukossa, taulukon muokkaus, ulkoasun muotoilu, lajittelu, kaaviot, taulukkovälilehtien käsittely, sivun asetukset ja tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF -muotoon, etsi / korvaa – toiminto ja ohje-toiminto

 Luokkatilassa, tietokoneella, ohjelma

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

 Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

14.9.2014 klo 10:00 -16:00 Excelin perusteiden kertausta, Webexin käytön opastus sekä Moodlen käyttöopastus.

Luokkatilassa työskennellään tietokoneella käyttäen aina kyseistä ohjelmaa.

 Kuuntelua, miten asiat toimivat, tässä käytän jo parityöskentelyä.

 Kierrän luokassa, otan kaikille yhteyden Webexillä, ja tarkkailen Moodlesta miten he päivittävät tietojaan.

 15.9–26.9.2014 Nettiopastus Webexin kautta pareittain aikataulun mukaan, sekä etätehtävien tekoa sekä palautteen antoa

 Webexin ja Moodlen kautta

 Webexissä ollaan 3 kesken ja nuo Moodlen tehtävät ovat yksilötehtäviä.

 Kuuntelemalla, tarkistamalla huolella etätehtävät.

 27.9.2014 klo 9:00 -16:00 Excel perusteet, jatketaan siitä mihin jäätiin edellisellä kerralla.  Päivän lopuksi harjoituskoe, joka tarkistetaan seuraavana aamuna

 Luokkatilassa, tietokoneella

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 28.9.2014 klo 10:00 -16:00 Excel kertausta, sekä harjoituskokeen korjaus. A-ajokorttikoe klo 15:00 -15:45, jos tätä ei halua suorittaa, voi siis lähteä klo 15:00.

 Luokkatilassa, tietokoneella

 Tässä kerrataan ja käydään läpi harjoituskokeen vaikeita asioita.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 4.10.2014 klo 9:00 -16:00 Wordin perusteet, tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen tiedoston tallentaminen, tekstin valinta, tekstin siirtäminen ja kopiointi asiakirjan sisällä tai asiakirjasta toiseen tekstin liittäminen muista lähteistä, kirjasinmuotoilut, kirjasintyylit ja – tehosteet, merkkien lisääminen asettelut, asiakirjastandardin periaatteet, kielenhuolto, taulukkotoiminnot, luettelomerkit ja numerointi, kuvan lisäys, tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF -muotoon, etsi / korvaa – toiminto ja ohje-toiminto.

 Luokkatilassa, tietokoneella, ohjelma

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

 Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 5.10.2014 klo 10:00 -16:00 Wordin perusteiden kertausta, Webexin käytön opastus sekä Moodlen käyttöopastus.

Luokkatilassa työskennellään tietokoneella käyttäen aina kyseistä ohjelmaa.

 Kuuntelua, miten asiat toimivat, tässä käytän jo parityöskentelyä.

 Kierrän luokassa, otan kaikille yhteyden Webexillä, ja tarkkailen Moodlesta miten he päivittävät tietojaan.

 6.10.–17.10.2014 Nettiopastus Webexin kautta pareittain aikataulun mukaan, sekä etätehtävien tekoa sekä palautteen antoa.

 Webexin ja Moodlen kautta

 Webexissä ollaan 3 kesken ja nuo Moodlen tehtävät ovat yksilötehtäviä.

 Kuuntelemalla, tarkistamalla huolella etätehtävät.

 18.10.2014 klo 9:00 -16:00 Word perusteet, jatketaan siitä mihin jäätiin edellisellä kerralla.  Päivän lopuksi harjoituskoe, joka tarkistetaan seuraavana aamuna

 Luokkatilassa, tietokoneella

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 19.10.2014 klo 10:00 -16:00 Word kertausta, sekä harjoituskokeen korjaus. A-ajokorttikoe klo 15:00 -15:45, jos tätä ei halua suorittaa, voi siis lähteä klo 15:00.

 Luokkatilassa, tietokoneella

 Tässä kerrataan ja käydään läpi harjoituskokeen vaikeita asioita.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 25.10.2014 klo 9:00 -16:00 PowerPointin perusteet, tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tiedoston tallennus, esityksen aloittaminen, esityksen muokkaaminen, tekstinkäsittely, piirto-objektit, kuvien käsittely, objektien käsittely, toistuvat elementit, näytöllä tai videotykillä katseltava esitys, tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF- muotoon, etsi / korvaa – toiminto ja ohje-toiminto.

 Luokkatilassa, tietokoneella, ohjelma

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

 Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 26.10.2014 klo 10:00 -16:00 PowerPointin perusteiden kertausta, Webexin käytön opastus sekä Moodlen käyttöopastus.

Luokkatilassa työskennellään tietokoneella käyttäen aina kyseistä ohjelmaa.

 Kuuntelua, miten asiat toimivat, tässä käytän jo parityöskentelyä.

 Kierrän luokassa, otan kaikille yhteyden Webexillä, ja tarkkailen Moodlesta miten he päivittävät tietojaan.

 27.10.–7.11.2014 Nettiopastus Webexin kautta pareittain aikataulun mukaan, sekä etätehtävien tekoa sekä palautteen antoa.

 Webexin ja Moodlen kautta

 Webexissä ollaan 3 kesken ja nuo Moodlen tehtävät ovat yksilötehtäviä.

 Kuuntelemalla, tarkistamalla huolellisesti etätehtävät.

 8.11.2014 klo 9:00 -16:00 PowerPoint perusteet, jatketaan siitä mihin jäätiin edellisellä kerralla.  Päivän lopuksi harjoituskoe, joka tarkistetaan seuraavana aamuna

 Luokkatilassa, tietokoneella

Kuuntelevat, paljon lyhyitä yksilötehtäviä. Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 9.11.2014 klo 10:00 -16:00 PowerPoint kertausta, sekä harjoituskokeen korjaus. A-ajokorttikoe klo 15:00 -15:45, jos tätä ei halua suorittaa, voi siis lähteä klo 15:00.

 Luokkatilassa, tietokoneella

 Tässä kerrataan ja käydään läpi harjoituskokeen vaikeita asioita.

  Kierrän luokassa, kysyn onko asia ymmärretty, käyn katsomassa oppijan koneelta että onko asia ymmärretty, tehty ja ymmärretty.

 

 

 

 

Opiskelijoiden osaamisen arviointi ja arvosana

Suunnittele ja kuvaa ammattialakohtaisen opintokokonaisuutesi opiskelija-arviointi: mitä arvioidaan = arviointikohteet, millä menetelmillä arvioidaan = arviointimenetelmät ja miten osaamisen taso (opiskelijan saama arvosana) määräytyy = arviointikriteerit?
Oppimisen arviointia
on oppimisprosessin aikana tehtävät ohjaus ja tukitoimet. Menetelminä voidaan käyttää keskusteluja, itsearviointia, kokeita, tehtäviä, jne. Oppimisen arviointi ei vaikuta opiskelijalle annettavaan arvosanaan. Opintojakson oppimisen arviointi perustuu opintokokonaisuuden arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.
Osaamisen arviointia
on kaikki se arviointi, joka vaikuttaa opiskelijalle annettavaan arvosanaan. Menetelminä voidaan käyttää näyttöjä, kokeita, tehtäviä, itsearviointi, keskusteluja jne.. Myös osaamisen arviointi perustuu opintokokonaisuuden arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.

Mitkä ovat opintokokonaisuuden arviointikohteet (mitä osaamista arvioidaan: tietoja, taitoja, osaamista, …)?

 Arviointikohteina ovat Moodlen käyttöosaaminen, Webex osaaminen, harjoituskoe ja a-ajokorttikoe.

Mitkä ovat oppimisen ja osaamisen arviointimenetelmät (millä menetelmillä kerätään informaatiota opiskelijoiden osaamisesta ja sen kehittymisestä)?

 Vertaillaan kuinka monta olisi päässyt harjoituskokeesta läpi ja kuinka moni pääsee a-ajokorttiosakokeesta läpi. Tämä on lahjomaton mittari, siitä onko oikeita asioita kerrattu ennen varsinaista testiä.

Mitkä ovat arviointikriteerit (millaisesta osaamisesta opiskelija saa millaisen arvosanan: Tyydyttävä, Hyvä, Kiitettävä, Hylätty, Hyväksytty, …)?

 Arviointikriteerinä on onko saanut a-ajokorttiosakokeesta 90 % oikein, silloin saa tuon ajokorttiosioonsa suoritusmerkinnän, ja siitä halutessaan todistuksen. Todistus tulee myös osallistumisesta kurssille, joten aivan turhaan ei oppi mene, voi edes osoittaa että on käynyt kurssin.

Arvioi omaa osaamistasi tämän opintokokonaisuuden suhteen.

 

 

Kirjaa myös oma kehittymistavoitteesi opetusharjoittelulle.

 

Kerro, miten ohjausosaamisen opintojaksolla virinneet ideat sisältyvät suunnitelmaasi ja tavoitteisiin. Mitä haluat oppia tämän toteutuksen aikana? Missä haluat kehittyä?

 Oma osaamiseni koen riittäväksi Wordin, PowerPointin sekä Excelin osalta, ottaen huomioon että työskentelen myös noiden ohjelmien kanssa Ylemmissä Toimihenkilöissä YTN ry:ssä, on minulla myös antaa oppijoille käytännön vinkkejä näiden ohjelmien käyttöön. Sekä siitä miten pääsee joissakin hommissa nopeammin kuin osaa käyttää ohjelmaa. Webex järjestelmä on aina haastavampi ja siinä voinee tulla hieman vastarintaa oppijoilta. Mutta olen myös miettinyt että voin tehdä toisen kanavan, eli perustaa FB – ryhmän niille jotka haluavat kysyä asioista suljetussa Facebook – ryhmässä, ja/tai sähköpostitse.

Kehittymistavoitteena on nyt kevään aikana oppia tuo Moodlen toiminta täysin, luon sinne nuo suunnittelemani kurssit, harjoituksineen, linkkeineen jne. jne. siinä tulee olemaan suurin yksittäinen ponnistus mutta myös asia missä voi kehittyä huimasti, rookiesta mestariksi J

Tällä ohjausosaamisen opintojaksolta mieleeni jäivät eritoten nuo case ja kokemusperäiset pedagogiset mallit. Sekä opetusmenetelmät, joita voin nyt elävämmin hyödyntää omassa koulutuksessani. En ole enää niin kaavoihin kangistunut, eli voin teettää myös ryhmä ja paritöitä. Voin miettiä aina uudestaan täydentämällä jo valmista opintosuunnitelmaa. Tässä lopuksi, minulle selvisi se että pitää keksiä muitakin tapoja olla yhteydessä oppilaisiini tuona aikana. Ja tuli mieleeni FB ja sähköposti jossa kuitenkin olen aina paikalla jolloin voin ohjata oppilaitani samalla.

Haluan ehdottomasti oppia käyttämään rikkaammin erilaisia pedagogisia malleja ja niihin liittyviä opetus- ja ohjausmenetelmiä.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s